Modelowanie procesów biznesowych z użyciem Oracle BPM 12c - plan szkolenia

 

1.Wprowadzenie do Oracle BPM

Czym jest Business Process Management?
Obszary zastosowań BPM
Cykl życia BPM
Oracle BPM Suite
Przypadki użycia BPM

2.Modelowanie procesów przy użyciu Oracle Business Process Composer

Notacja BPMN 2.0
Wprowadzenie do narzędzia Oracle Business Process Composer
Modelowanie procesów z pomocą Business Process Composer
Repozytorium projektów
Zapisywanie modelu procesu BPM
Dokumentowanie procesów biznesowych
Tworzenie projektów BPM opartych na szablonach

3.Elementy składowe procesów BPM w notacji BPMN

Sposób przekazywania informacji i danych procesowych
Swimlanes
Rodzaje zadań
Bramki logiczne – Gateways
Zdarzenia – Events
Wprowadzenie do zadań osobowych – Humantasks
Wprowadzenie do reguł biznesowych
Zadania wywołania usług – Service Call
Podprocesy

4.Zadania osobowe (Humantasks)

Interakcja z użytkownikami w procesach BPM
Tworzenie zadań osobowych w Business Process Composer
Tworzenie formularzy uproszczonych w Business Process Composer
Wprowadzenie do tworzenia zadań osobowych w BPM Studio
Formularze humantasks w BPM Studio

5.Reguły biznesowe (Business Rules)

Koncepcja reguły biznesowej
Tworzenie prostych reguł biznesowych
Tablice decyzyjne
Edycja reguł biznesowych na etapie projektowania (Design time)
Edycja reguł biznesowych w trakcie pracy procesu (Run time)

6.Wywoływanie usług w procesie BPM

Koncepcja Service Call
Wywołanie usług po stronie bazy danych
Wywoływanie usług sieciowych (Web Services)

7.Symulacje procesów BPM

Pojęcie Symulacji
Konfigurowanie i uruchamianie Symulacji za pomocą Business Process Composer

8.Process Player

Wprowadzenie do Process Player’a
Włączanie Player’a
Inicjowanie Player’a
Interfejs użytkownika Process Player
Mapowanie Uzytkowników i Grup na role procesowe
Odtwarzanie procesu
Tworzenie instancji

9.Uruchamianie procesów BPM

Wdrażanie procesów biznesowych na serwer BPM
Lista zadań (Business Process Workspace)
Obsługa Business Process Workspace

10.Praca grupowa nad projektami BPM

Współtworzenie procesów BPM wraz z innymi użytkownikami Business Process Composer
Współpraca z użytkownikami BPM Studio

11.Analityka procesowa

Wprowadzenie do zagadnień monitorowania procesów biznesowych w środowisku BPM Suite
Wbudowane Metryki
Metryki defioniowane przez użytkownika (Custom Metrics)
Pulpity BPM (CustomBPM Dashboards, StandardBPM Dashboards)

12.Analityka procesowa z użyciem Business Activity Monitoring (BAM)

Omówienie BAM
Użycie BAM w tworzonych procesach
Użycie pulpitów BAM do monitorowania procesów w czasie rzeczywistym (Real-Time monitoring with BAM)
 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.