Podstawy administarcji WebCenter Portal Server 12c

 

 

1. Podstawy administracji WebCenter Portal Server 12c
    Przegląd podstawowych komponentów środowiska Oracle Fusion Middleware (FMW)
     - Koncepcja architektoniczna FMW, rola poszczególnych komponentów w architekturze środowiska
     - Identifying the major components of a FMW and describing the purpose of each
    Przegląd typowych zadań administratora FusionMiddleware
     - Przegląd typowych zadań administratora WebCenter Portal
     - Narzędzia wykorzystywane do administracji WebCenter Portal Server
    Opis komponentów Wencenter Portal

2. Instalacja WebCenter Portal Server
    Planowanie Instalacji
    Lista pre-rekwizytów (zainstalowanych uprzednio produktów) wymaganych przed przystąpieniem do Instalcji WebCenter Portal
    Wymagania dotyczące Instlacji WebCenter
    Instacja WebCenter Portal

3. Konfiguracja WebCenter Portal Server
    Tworzenie domeny WebCenter Portal
    Rozwiązywanie problemów (troubleshooting) podczas Instalacji WebCenter Portal
    Konfiguracja Oracle HTTP Server dla WebCenter Portal

4. Konfiguracja WebCenter Portal do pracy z zewnętrznym LDAP Store
    Konfiguracja WebCenter Portal do pracy z External LDAP jako składnicą tożsamości
    Konfiguracja WebCenter Portal do pracy z OUD

5. Konfiguracja Usług na potrzeby WebCenter Portal
    Konfiguracja WebCenter Portal do współpracy z Content Server
    Konfiguracja WebCenter Portal do współpracy z Documents service i Content Presenter
    Zarządzanie Calendar Events
    Zarządzanie Mail Service
    Zarządzanie Oracle Secure Enterprise Search w WebCenter Portal
    Zarządzanie Discussions (Jive)
     - Zarządzanie Instant Messaging and Presence
     - Inne usługi i aplikacje WebCenter Portal

6. Praca z producentami Portletów
    Rejestarcja producenta protletów (Portlet Producer)

7. Źródła danych JDBC
    Tworzenie JDBC Data Source
    Tworzenie data controls do pobierania danych z Data source
    Tworzenie task flow'ów z data controls do prezentacji danych
    Prezentacja danych tabelarycznych, w postaci formularzy bądź wykresów dzięki wykorzystaniu task flows z data controls

8. Zarządzanie cyklem życia WebCenter Portal
    Opis cyklu życia WebCenter Portal
     - Wdrażanie Portalu, szablonów (Templates), Portal Assets i Portal Extensions
    Eksportowanie i importowanie Portal Assets
    Eksportowanie i importowanie Portal
    Eksportowanie i importowanie Portal templates
    Migracja całego Portalu
     - Procedury backupu i odtwarzania Portalu

9. Zarządzanie Mobile Devices i Device Groups
    Tworzenie nowych urządzeń
    Tworzenie grup urządzeń
    Zarządzanie grupami urządzeń

10. Praca z użytkownikami i podsystem bezpieczeństwa
    Konfiguracja podsystem bezpieczeństwa
    Konfiguracja zabezpieczeń Portalu
     - Konfiguracja SSO
     - Uruchomienie SSL
     - Omówienie zagadnień Web Services Security
     - Zarządzanie Impersonacją

11. Zarzadzanie portalami WebCenter Portal
    Omówienie Settings Pages w WebCenter Portal
    Omówienie Portals Page w WebCenter Portal
    Konfiguracja ustawień i atrybutów globalnych Portali
    Wspólne parametry bezpieczeństwa Portali
    Kastomizacja stron systemowych
    Zarządzanie stronami ról biznesowych
    Zarządzanie stronami osobistymi
    Kastomizacja Task-flow'ów
    
12. Monitorowanie WebCenter Portal
    Narzędzia przydatne przy monitorowaniu WebCenter Portal
    Przeglądanie metryk wydajności za pomocą Enterprise Manager Fusion Middleware Control
    Przeglądanie informacji o wydajności za pomocą WebLogic Server Administration Console

13. Rozwiązywanie problemów z Oracle WebCenter Portal
    Opis niektórych typowych technik troubleshooting'u WebCenter Portal
    Rozwiązywanie problemów z "Overall System Slowness"
    Identyfikacja najwolniejszych stron
    Użycie Portal Page Performance Analyzer

14. Konfiguracja High Availability dla Oracle WebCenter Portal
    Koncepcja High Availability
    Przegląd architektury High Availability
    Zagadnienia związane z odpornościa na awarię (Failover)
    
15. Zarządzanie wielojęzycznością
    Wielojęzyczne portale w środowisku Webcenter Portal
   
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.