Wstęp do Servlet API

 

 

1. Wstęp do Servlet API
    Servlety, Filtry, Zdarzenia kontenera

2. Architektura aplikacji web
    Warstwy i ich charakterystyka
    Przegląd podejść warstwowych
     - Miejsce Encji JPA w modelu
    Ewolucja MVC
     - MVP, MVVC

3. Ogólna idea frameworka
    Klasy systemów do których się aplikuje oraz przypadki gdy NIE jest odpowiedni
    Przegląd istniejących rozwiązań, które stały się inspiracją dla JSF 2.0
    Konfiguracja i przegląd narzędzi

4. Model komponentów
    Wygodne adnotacje dla backing beanów i komponentów pomocniczych
    Wykorzystanie Standardowych adnotacji JSR-250
    Zasięgi komponentów i ich zastosowanie – dobór do problemu
     - Zasięg View - rozwiązanie problemu klikalnych list
     - Zasięg Flash w kontekście paradygmatu POST GET REDIRECT
    Inicjowanie modelu w Stylu Pull
    Metody callback – nieocenione narzędzie
    Wstrzykiwanie zależności
      - Techniki separacji modeli widoku i kontrolerów
      - Techniki optymalizacji zużycia pamięcia dzięki ograniczaniu czasu życia obiektów

5. Cykl życia żądania – aspekty praktyczne
        
6. Wstęp do Facelets
    Szablony
       - Parametry szablonów
       - Wyliczanie szablony w runtime
       - Technika reużywalnych "płytek"
    Różnice w stosunku do JSP
    Konwencje i najlepsze praktyki

7. Walidacja modelu
    Walidatory Standardowe
    Tworzenie własnych walidatory
    Składowe standardu The Bean Validation JSR (JSR-303)
       - Wsparcie ze strony JSF

8. Konwersja obiektów
    Konwertery standardowe (automatyczne) i własne
    Typowe zastosowania: listy rozwijane o wartościach obiektowych

9. Komponenty wizualne
    Bindowanie
    Manipulacja
    Projektowanie formularzy pod kątem testowalności Selenium
       - Wykorzystanie CSS do nadawania semantycznej struktury stronom

10. Wsparcie dla REST
    Styl Pull (napełnianie modelu przy pomocy reguł nawigacji lub adnotacji)
    Nawigacja zorientowana na URL i zagadnienie bookmarkable

11. Model nawigacji
    Reguły warunkowe
    Uproszczenie mapowania
    Wsparcie dla GET
    Obsługa błędów
    Orientacja nawigacji na RESTfull
    Najlepsze praktyki odnośnie wyboru stylu nawigacji

12. Wygodne tworzenie własnych komponentów
    Wykorzystanie Facelets - komponenty kompozytowe
    Standardowa konwencja
    Zarządzanie zasobami komponentów

13. Wsparcie dla AJAX
    Zasada działania
    API dla AJAX
    Techniki optymalizacji działania formularzy

14. Koncepcja Etapów/Poziomów Projektu oraz jej praktyczne wykorzystanie

15. Typowe zagadnienia i problemy
    Formularze master-detail
    Formularze edycja/podgląd
    Listy i konwertery obiektów
    Wyskakujące okienka
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.