Java Enterprise Edition - tworzenie aplikacji webowych w Javie

1. JEE
    Środowisko JEE
    Architektura Servletów
    Servlety i żądania http, model HTTP
    Architektura MVC
    Cykl życia serwletu HTTP
    Pisanie i uruchamianie Servletów HTTP
    Przekazywanie i Łącznie
    Parametry żądania
    Inicjowanie i kontekst serwletu - Parametry
    Stan Aplikacji Web i zarządzanie sesją
    Adnotacje w JEE 6
    Przetwarzanie asynchroniczne (obsługa Ajax)

2. JSP
    Jak pracować z JSP
    Tworzenie Java Server Page
    Architektura aplikacji internetowych
    Elementy JSP i XML
    Wywołania
    Obiekty niejawne
    Obsługa błędów
    Własne Tagi i biblioteki Tagów
    Język wyrażeń JSP
    Wyrażenia EL
    Zmienne i funkcje

3. JSF
    Cykl życia JSF
    Standardowe Tagi JSF
    Wyrażenia JSF
    Tworzenie i korzystanie z Beans
    Nawigacja stron JSF
    Konwersja i walidacja danych wejściowych
    Obsługa zdarzeń
    Użycie Ajaxa z JSF
    Facelety
    Korzystanie z szablonów
    Dostęp do Beans z wykorzystaniem CDI
    Osadzenie kontekstu zależności w JEE
    Zarządzanie ziarna za pomocą CDI

4. Przegląd JPA
    Analiza JPA
    Klasy encyjne
    Użycie adnotacji JPA
    Entity Manager
    Java DB
    Transakcje

5. Wprowadzenie do usług sieciowych
    Protokół SOAP
     - struktura komunikatu, rola przestrzeni nazw,
     - sposób przesyłania danych, metadanych, informacji o błędzie i danych binarnych,
     - wykorzystanie narzędzia SOAP UI do testowania komunikacji SOAP.

6. Przetwarzanie komunikatów SOAP – SAAJ
    struktura komunikatu w SAAJ, wykorzystanie interfejsu DOM,
    tworzenie, wysyłanie i odbieranie komunikatów,
    załączniki binarne,
    stworzenie klienta w technologii SAAJ oraz serwera w technologii SAAJ+servlet.

7. Język opisu usług sieciowych WSDL
    podstawy XML Schema i jego rola w WSDL,
    struktura komunikatów w stylach RPC, Document oraz „Document-Wrapped”,
    wiązanie z protokołem SOAP,
    stworzenie opisu własnej usługi sieciowej.

8. JAXB – mapowanie między XML a obiektami Javy
    scenariusz Java › XML Schema; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji,
    scenariusz XML Schema › Java; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji w schemacie lub osobnym pliku XML,
    wykorzystanie klas narzędziowych JAXB.

9. Usługi sieciowe w Javie – JAX-WS
    wysokopoziomowe tworzenie usług sieciowych zgodnie ze scenariuszem Java › WSDL (bottom-up) oraz WSDL › Java (top-down),
    adnotacje JAX-WS i dostosowywanie usług,
    niskopoziomowe aspekty JAX-WS: implementacja usługi jako provider-a, handler-y, wywołania asynchroniczne,
    stworzenie własnej usługi sieciowej oraz jej klienta.

10. UDDI i JAXR – krótkie omówienie.
11. Podsumowanie i przegląd dodatkowych standardów usług sieciowych
12. WebServices
    WS-Interoperability Basic Profile,
    WS-Addressing,
    WS-Security.

13. Usługi sieciowe w stylu REST
    idea i praktyka,
    porównanie z usługami opartymi o SOAP.

14. Usługi REST w Javie – JAX-RS
    adnotacje i ich rola,
    obsługa różnych formatów kodowania danych (tekst, XML, JSON, dane binarne),
    stworzenie własnej usługi w stylu REST i jej klienta (w implementacji RESTEasy).

Tytuł szkolenia

Java Enterprise Edition - tworzenie aplikacji webowych w Javie

Czas trwania

4 dni

Odbywa się w miastach

Warszawa, Łódź

Zamawiane (od 3 osób) - cała Polska

Ceny

2890 zł netto

Kod szkolenia

JEE-BASIC


Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

 

System obiegu dokumentów

e-kancelaria

Platforma intranetowa

platforma intranetowa

Moduł integracji z EPUAP

moduł integracji z epuap

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.