Podstawy administarcji WebCenter Content Server 12c

 


1.WebCenter Content Server 12c - podstawy
    Przegląd podstawowych komponentów środowiska Oracle Fusion Middleware (FMW)
     - Koncepcja architektoniczna FMW, rola poszczególnych komponentów w architekturze środowiska
     - Przegląd architektury Webcenter Content Server
    Przegląd typowych zadań administratora FusionMiddleware
     - Przegląd typowych zadań administratora WebCenter Content
     - Narzędzia wykorzystywane do administracji WebCenter Content
    Opis komponentów Wencenter Content

2. Instalacja WebCenter Content
    Planowanie Instalacji
    Lista pre-rekwizytów (zainstalowanych uprzednio produktów) wymaganych przed przystąpieniem do Instalcji WebCenter Content
    Wymagania dotyczące Instalacji WebCenter Content
    Instacja WebCenter Content
    
3. Zadania użytkownika Webcenter Content Server
    Omówienie interfejsu użytkownika
     - Personalizacja Oracle WebCenter Content Server
    Wprowadzanie kontentu
    Przeszukiwanie i subskrypcje
    Przeglądanie treści

4. Implementacja zabezpieczeń
    Omówienie zakresu odpowiedzialności Administratora
    Implementacja modelu Role-Based Security
    Implementacja modelu Account-Based Security

5. Implementacja modelu Metadanych
    Omówienie typów Treści
    Omówienie Metadanych kastomowych (Metadanych użytkownika)
    Zależne, kaskadowe Choice Lists
    Zarządzanie Metadanymi przy wykorzystaniu reguł (Rules)
    Wykorzystanie Profili do kastomiazji Content Pages

6. Konfiguracja Webcenter Content Server
    Konfiguracja Webcenter Content Server przy użyciu Administration Tools
    Konfiguracja Webcenter Content Server przy wykorzystaniu Components

7. Konfiguracja Webcenter Content Server do wykorzystania alternatywnych metod wprowadzania Treści oraz masowego wprowadzania Treści
    Konfiguracja Webcenter Content Server do współpracy z WebDAV/Desktop Integration Suite
    Masowe wprowadzanie treści z użyciem Batch Loader'a

8. Workflowy WebCenter Content
    Omówienie tematyki Workflow
    Omówienie Criteria Workflows
    Rozszerzanie Workflow'ów
    Omówienie integracji z BPEL

9. Zarządzanie Treścią
    Zarządzanie Kontentem i Subskrypcjami
    Wykorzystanie mechanimzu Folios
     - Administracja Folio'sami
    Masowe modyfikacje Metadanych Metadata
     - Kopie bezpieczeństwa

10. Migracja Systemu
    Konfiguracja Migration Utility (CMU)
    Eksport, Import, Replication lub Transfer Treści

11. Integrowanie WebCenter Content
    Omówienie WebCenter Content Web Services
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.