Oracle Service Bus

 


1.Wprowadzenie do Oracle Service Bus
    Omówienie architektury Enterprise Service Bus
    Wprowadzenie do Oracle Service Bus
    Omówienie Oracle Service Bus i Oracle SOA Suite
    Opis instalacji i konfiguracji Service Bus

2. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji Service Bus
    Omówienie podstaw WSDL i XSD
    Podstawowe komponenty Service Bus
    Tworzenie prostej aplikacji Service Bus
    Omówienie zagadnień developerskich

3. Wprowadzenie do Message Flow
    Omówienie zagadnienia przepływu komunikatów
    Opis tematyki zmiennych kontekstowych
    Omówienie szablonów pipeline'ów
    Omówienie zagadnień  debugging'u

4. Walidacja Komunikatów i obsługa błędów
    Omówienie zagadnienia walidacji komunikatów
    Obsługa błędów w aplikacjach Service Bus
    Raportowanie w Service Bus

5. Transformowanie Komunikatów
    Transformacja komunikatów w Oracle Service Bus
    Wykorzystanie funkcji XPath
    Użycie XSLT Mapper'a do tworzenia transformacji XSL
    Użycie XQuery Mapper'a do tworzenia transformacji XQuery
    Transformowanie komunikatów nie-XML'owych do XML za pomocą nXSD

6. Routing Komunikatów
    Omówienie zagadnień message routing'u
    Opis routing bazującego na zawartosci komunikatu
    Omówienie routingu dynamicznego

7. Wzbogacanie Komunikatów
    Opis tematyki message enrichment
    Wzbogacanie komunikatów za pomocą Service Callout
    Wzbogacanie komunikatów za pomocą Java Callout
 
8. Przetwarzanie Komunikatów z Concurrent Calls
    Wprowadzenie do split-join
    Omówienie wzorców split-join
    Omówienie konstrukcji split-join
    Implementacja split-join'ów

9. Adaptery i Transporty
    Omówienie transportu i adapterów JCA
    Transport SOA-DIRECT
    Publikowanie usług SOAP jako REST za pomocą REST

10. Reliable Messaging
    Omówienie wsparcia dla reliable messaging'u w Service Bus
    Omówienie quality of service
    Konfiguracja mechanizmów niezawodności

11. Bezpieczeństwo Service Bus
    Omówienie zagadnień bezpieczeństwa
    Zagadnienia Oracle WSM
    Polityki kontroli dostępu

12. Zagadnienia zaawansowane
    Przypadki użycia i najlepsze praktyki wykorzystania Service Bus
    Omówienie service result caching
     - Alarmy SLA
    Integracja z MFT
    Omówienie message re-sequencing
    Opis continuous integration z wykorzystaniem Maven
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.