Oracle Service-Oriented Architecture

 


1.Podstawy architektury Service-Oriented Architecture
    Koncepcja SOA
    Komponenty SOA
    Zagadnienia wdrażania architektury SOA
    Standardy SOA

2. Wprowadzenie do Oracle SOA Suite 12c
    Usługi SCA obsługiwane przez Oracle SOA Suite 12c
    Produkty z rodziny Oracle SOA Suite 12c
    Narzędzia administracyjne Oracle SOA Suite 12c

3. Budowa aplikacji kompozytowych SOA
    Podstawy XML
    Aplikacje kompoytowe i komponenty usługowe w kontekście Service Component Architecture (SCA)
    Wzorce projektowe usług
    Implementacja aplikacji komozytowych SOA z wykorzystaniem JDeveloper

4. Orkiestracja Usług za pomocą komponentów BPEL
    Omówienie koncepcji BPEL oraz procesów BPEL
    Podstawowe konstrukty programistyczne procesów BPEL
    Wykorzystanie mechanizmu zmiennych procesowych w procesach BPEL
    Konsumowanie usług sieciowych (web services)
    Tworzenie procesów BPEL przy użyciu BPEL process template dostarczanych przez BPEL Process Designer

5. Wykorzystanie Binding Components
    Wprowadzenie do Binding components
    Omówienie adapterów JCA
    Omówienie adapterów REST

6. Mediacja Komunikatów przy użyciu Komponentów Mediator'a
    Omówienie functionalności i cech Mediator'a
    Omówienie kontekstu użycia Mediator'ów
    Konfiguracja Mediator'a przy pomocy reguł routingu

7. Encapsulacja logiki biznesowej za pomocą komponentów Business Rules
    Definiowanie reguł biznesowych
    Wykorzystanie Business Rule service w aplikacjach kompozytowych
    Modyfikacja reguł biznesowych za pomocą SOA Composer'a

8. Implementacja Human Activities przy pomocy komponentów Human Workflow
    Omówienie koncepcji usługi Human Workflow
    Architektura Human Workflow
    Tworzenie Human Tasks
    Integracja Human Task w procesach BPEL

9. Wirtualizacja i podsystem bezpieczńestwa
    Omówienie koncepcji Enterprise Service Bus
    Wprowadzenie do funkcjonalności oferowanych przez Oracle Service Bus
    Tworzenie i konfiguracja usług Oracle Service Bus
    Bezpieczeństwo aplikacji kompozytowych SOA

10. Zarządzanie, Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aplikacjami kompozytowymi
    Zarządzanie aplikacjami kompozytowymi
    Wdrażanie aplikacji SOA
    Monitoring instancji kompozytów
    Omówienie zagadnień obsługi wyjątków
    Monitorowanie aktywności biznesowych

11. Integracja z platformami mobilnymi i chmurą Oracle
    Integracja z platformami mobilnymi
    Integracja z chmurą Oracle
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.