SZKOLENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z zakresu technologii informatycznych. Przygotowaliśmy listę popularnych szkoleń - nie jest to jednak lista zamknięta.

Jeżeli poszukujesz indywidualnych możliwości podniesienia kwalifikacji swoich lub też pracowników firmy w innym obszarze skontaktuj się nami. Dopasujemy tematykę wykładów i warsztatów idealnie do potrzeb Twojej firmy. Pomożemy Ci przygotować zespół pracowników do realizacji projektów w nowych technologiach lub podniesiemy kwalifikacje Twoich pracowników aby sprawniej i szybciej mogli wykonać powierzone zadania. Trenerzy prowadzący szkolenia to osoby mające bogate doświadczenie oraz wiedzę zdobytą w ciągu wielu lat pracy.

Nowa pozycja w ofercie - szkolenia z EPUAP2 nowość
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

KATALOG SZKOLEŃ

Technologie Oracle

Oracle WebLogic 11g - Administracja
Oracle WebLogic 12c - Administracja
Oracle WebLogic 11g -
Administracja Zaawansowana
Oracle WebLogic 12c - Administracja Zaawansowana
Oracle Weblogic Server 12c - Performance Tuning (Warsztat)
Oracle Weblogic Server 12c - Troubleshooting (Warsztat)
Oracle BPM 11g - Projektowanie procesów biznesowych
Oracle BPM 12c - Projektowanie procesów biznesowych
Oracle BPM Suite 11g - Administracja
Oracle BPM Suite 12c - Administracja
Oracle SOA Suite 11g - Administracja
Oracle SOA Suite 12c - Administracja
Oracle Service Bus 11g - Administracja, Projektowanie, Integracja
Oracle Service Bus 12c - Administracja, Projektowanie, Integracja
Oracle WebCenter Content Server 12c - podstawy administracji
Oracle Webcenter Content - Tworzenie aplikacji
Oracle Webcenter Portal 11g - Administracja
Oracle WebCenter Portal Server 12c - Podstawy administracji
Oracle Webcenter Portal 12c - Tworzenie aplikacji
SQL i Oracle PL/SQL 12c - Podstway SQL i PL/SQL
Oracle PL/SQL 12c - Zaawansowany PL/SQL
Oracle APEX - Tworzenie aplikacji 
Oracle ADF 11g - Podstawy tworzenia aplikacji
Oracle ADF 12c - Podstawy tworzenia aplikacji
Oracle ADF 11g - Zaawansowane tworzenie aplikacji
Oracle ADF 12c - Podstawy tworzenia aplikacji
Baza danych Oracle 12c - Administracja

 

Java

Java 7/8
Przegląd JEE
JavaEE Podstawy

Java EE Tworzenie aplikacji bazodanowych w JPA
Servlet API
- Wstęp
Java EE Web Components with Servlets & JSP
Java EE Java Server Faces
JavaEE WebServices with JAX-WS and JAX-RS
JavaEE Backend Application Server Development
JavaEE Front-end Server Application Development

Apache Tomcat

Apache Tomcat - Podstawy administracji
Apache Tomcat
- Administracja zaawansowana
Apache Tomcat
- Performance Tuning & Clusterng (warsztat)
JavaEE Development with Apache Tomcat

 

Oracle Glassfish / Payara

Glassfish - Podstawy administracji
Glassfish
- Administracja zaawansowana
Glassfish 
- Performance Tuning & Clusterng (warsztat)
JavaEE Development with Glassfish/Payara
Oracle Glassfish - Administracja wraz z wprowadzeniem do Java EE


Postgre SQL

Administracja Postgre SQL 9
Postgre PL/SQL I

 

Inne

JavaScript i HTML5
JavaScript i HTML5 (warsztat)

 

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.