E-KANCELARIA

Jednostki administaracji publicznej stoją przed wyzwaniem związanym z rosnącą liczbą danych, które muszą zostać zweryfikowane, poddane analizie a następnie zarchiwizowane.

Obieg dokumentów opracowany przez firmę Windroos pozwala na kompleksowe i zintegrowane zarządzanie dokumentami w urzędzie. Urząd otrzymuje możliwość sprawnej rejestracji i dekretacji pism niezależnie od drogi jaką zostało przesłane. Najnowszym udogodnieniem jest pełne zintegrowanie obiegu dokumentów z Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP), co w ogromnym stopniu ułatwia jednostce pracę przy ich obsłudze.

E-kancelaria usprawnia procesy związane z przyjmowaniem i obsługą pism, poprzez wprowadzenie modelu procesów biznesowych takich jak: procesy kadrowe, przyjmowanie i rozliczanie faktur, zamówienia publiczne.

REJESTRACJA DOKUMENTÓW

E-kancelaria umożliwia wygodne dodawanie dokumentów pochodzących z różnych źródeł, dzięki zaprojektowaniu poniższych mechanizmów:

 • integracja z Platformą EPUAP2
 • intergracja z serwerami e-mail
 • rozpoznawanie tekstu z dokumentów dzięki Optical Character Recognition (OCR)
 • automatyczne importy danych

ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI

Wprowadzenie modelu procesów biznesowych ma na celu automatyzację i optymalizację przepływu pracy, informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami.
Wdrożenie BPM w urzędzie, podnosi efektywność wykonywanych zadań, korzystnie wpływa również na czas przeznaczony na ich realizację.
Implementacja dedykowanych procesów powoduje uporządkowanie i usystematyzowanie obiegu typowych dla danego urzędu dokumentów np: procesy kadrowe, przyjmowanie i rozliczanie faktur, zamówienia publiczne.

REPOZYTORIUM

E-kancelaria zawiera w pełni zintegrowane z Systemem Obiegu Dokumentów, elektroniczne archiwum które zapewnia:

 • sprawne uporządkowanie dokumentów
 • wersjonowanie plików
 • szybkie, również pełnotekstowe wyszukiwanie treści
 • zarządzanie dostępem i historią

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.