MODUŁ INTEGRACJI Z EPUAP2

 

Przesyłanie dokumentów do urzędów przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP) cieszy się rosnącą popularnością wśród obywateli.

Jako jedni z pierwszych na rynku usług IT opracowaliśmy kompleksowy moduł w pełni integrujący obieg dokumentów z Elektroniczna Platformą Usług Administacji Publicznej. Dzięki modułowi, pisma przesyłane poprzez platformę pojawiają się na bieżąco w systemie kancelarii.

KROK 1

Wystarczy w systemie obiegu dokumentów kliknąc przycisk "Pobierz dokumenty EPUAP":

KROK 2

Następuje automatyczne połączenie aplikacji ze dedykowaną, oficjalną skrytką urzedu na platformie EPUAP. Aplikacja sprawdza czy pojawiły sie nowe pisma skierowane do urzędu, jeśli tak są zaczytywane bezpośrednio na listę dokumentów oczekujących na rejestrację w systemie obiegu dokumentów.

Dokumenty pochodzące z EPUAP oznaczone są odowiednią ikoną pozwalającą na ich właściwą identyfikację.

KROK 3

Dokument pochodzący z EPUAP, po zarejestrowaniu Systemie Obiegu Dokumentów, jest procedowany tak jak dokumenty przesyłane inną drogą np. pocztą tradycyjną czy też pocztą elektroniczną. Zgodnie z zasadami i terminami obowiązującymi w KPA

Po przygotowaniu odpowiedzi na pismo, trafia dona o dokumentów przygotowywanych do wysyłki. O tym, że tą konkretną odpowiedź należy wysłać na skrytkę adresata na EPUAP, mówi nam ikona EPUAP.
Zaznaczamy odpowiedź, którą chcemy przesłać na platformę i klikamy przycisk "Wyślij do EPUAP".

KROK 4

Przystępujemy do statniego kroku wysyłki odpowiedzi na pismo pochodzące z EPUAP.
Odpowiedź zostaje podpisana przez pracownika kancelarii i przesłana na skrytkę EPUAP nadawcy pisma.

O firmie

Kontakt

532 514 856

biuro@windroos.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym, przekazujemy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Windroos Polska danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią poniższej informacji.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Windroos Polska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. M. Kopernika 9 / 40.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy biuro@windroos.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Windroos Polska zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Windroos Polska Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z cookies.
Niektóre pliki cookies są ważne dla prawidłowego funkcjonowania strony. Możesz je zablokować lub usunąć, ale wtedy pewne elementy strony mogą nie działać prawidłowo.